Opis

klub malucha widzimisię

Ostatnie miejsca do pierwszej grupy w Klubie Malucha "Widzimisię"!

Oferujemy opiekę z wyjątkowymi standardami:

  • Duża przestrzeń 340m2
  • Opiekun na 4 dzieci
  • Indywidualna adaptacja
  • Zabawy muzyczne z saksofonem
  • 3 Sale + wewnętrzny plac zabaw z klockmi bObles
  • SMYKO-Multisensoryka®

 

Klub Malucha „Widzimisię” dla wymagających rodziców, to 340m2 powierzchni przystosowanej i przeznaczonej dla najmłodszych. Lokal znajduje się  w środku osiedla, osłoniony od ruchliwych ulic, otoczony zielenią z placami zabaw dla naszych pociech w dzielnicy Prądnik Biały w Krakowie.

Opieką obejmujemy maluszki od 1 do 3 roku życia. Klub funkcjonuje w Centrum Aktywności Rodziny „Widzimisię” i kieruje się zasadami zdrowego stylu życia i filozofią Montessori  - podążaniem w rozwoju za dzieckiem. Dbamy o to poprzez właściwie przygotowane sale:

- sportowa Sala Doświadczania Świata dodatkowo wyposażona w terapeutyczne klocki bObles

- Sala Zabaw

- Sala do odpoczynku

 

Ponieważ pierwsze trzy lata są najważniejsze dla rozwoju dziecka wzmacniamy jego samodzielność, wspieramy w poznawaniu świata i odnajdywaniu w nim swojego miejsca. Program dnia przewiduje szereg zabaw edukacyjnych:

- żywieniowych

- architektonicznych

- teatralnych

- sportowych

- muzyczno-rytmicznych 

- z edukacji globalnej

- bajkoterapię i  czytanie globalne

sala Klubu Malucha Widzimisię

 

Nasz program autorski jest tak skonstruowany, by nasi podopieczni mieli okazję stać się „Małymi Obywatelami Świata”. Kilka dni w każdym miesiącu dedykowanych jest państwom z całego świata. Podczas zabaw dzieci poznają świat odkrywając bogactwo smaków, kulturę i zwyczaje, najważniejsze zabytki i ciekawostki przyrodnicze. Dużą wagę przywiązujemy do rozwoju motorycznego naszych pociech, dlatego dostarczamy im dużo ćwiczeń ogólnorozwojowych i korygujących. W trosce o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci staramy się, by spędzały jak najwięcej czasu na zabawach ruchowych, placu zabaw. Proponowane w naszym klubie zróżnicowane i wszechstronne formy aktywności ruchowej i artystycznej promują od najmłodszych lat aktywny styl życia, rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują ich pomysłowość i wyobraźnię.

Naszym podopiecznym proponujemy codziennie udział w wielu interesujących aktywnościach wynikających z programu dostosowanego do ich wieku i możliwości w cenie abonamentu Klubu Malucha „Widzimisię”!

 

Gmina Miejska Kraków

W roku 2019 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie
opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji
(dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub
opiekuna prawnego.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

Klub Malucha "Widzimisię" uzyskał wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kraków pod numerem: 7330.2.23.2018 oraz pozostaje pod kontrola Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

oczyszczacz

Oczyszczacz powietrza został przekazany do naszego Klubu Malucha "Widzimisię" przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.