Cennik

Czesne -opłata miesięczna za pobyt dziecka w Klubie Malucha "Widzimisię"*:

cennik klub malucha widzimisię

 Możliwy jest przedłużony pobyt dziecka w Klubie Malucha na prośbę rodziców.

*.Płatność przelewem na konto CAR "Widzimisię".
Spn. S.  Centrum Aktywności Rodziny "Widzimisię"

31 1600 1013 1876 7368 6000 0001  - Bank BGŻ BNP Paribas
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, pakiet/czesne, miesiąc

 

Wpisowe do Klubu Malucha "Widzimisię": 350zł

 

Dodatkowe zniżki :
- Rodzina wielodzietna: 20%
- Samotne rodzicielstwo: 20%
- Rodzeństwo uczęszczające do instytucji: 20%
- Dziecko z niepełnosprawnością lub wymagające szczególnej opieki: 20%

 

Pakiety godzinowe - adaptacyjne:

  • 10h  -  120 zł
  • 25h  -  300 zł

 

Gmina Miejska Kraków

W roku 2019 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie
opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji
(dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub
opiekuna prawnego.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

 

logo programu Maluch+