Organizacja/Opłaty


 rekrutacja żłobek widzimisię

 

Przyjmujemy cały rok w zależności od ilości wolnych miejsc.

Zapewniamy opiekę całodzienną od 06.00 – 18.00.
Otwierając się na zróżnicowany czas pracy rodziców naszych dzieci jesteśmy w stanie zaoferować im duży przedział godzinowy. Zapewniona jest też opieka godzinna i weekendowa.

 

Wpisowe: 350 zł to wpłata jednorazowa bezzwrotna ważna przez cały rok oświatowy. W ramach wpisowego zapewniamy:

  • środki higieny i artykuły pielęgnacyjne

  • pościel

  • wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne

  • organizację przyjęć urodzinowych

 

klub malucha widzimisię cenik

Opieka godzinna i weekendowa: 20 zł/h

 

Dodatkowe zniżki :
- Rodzina wielodzietna: 20%
- Samotne rodzicielstwo: 20%
- Rodzeństwo uczęszczające do instytucji: 20%
- Dziecko z niepełnosprawnością lub wymagające szczególnej opieki: 20%

 

Pakiety godzinowe - adaptacyjne:

  • 10h  -  120 zł
  • 25h  -  300 zł

 

 

 dofinansowanie urzedu miasta krakow

 

W roku 2019 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.
Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie
opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji
(dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub
opiekuna prawnego.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

maluch+widzimisię

KKlub Malucha "Widzimisię" korzysta z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 "Maluch+".

Klub Malucha "Widzimisię" uzyskał wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kraków pod numerem: 7330.2.23.2018 oraz pozostaje pod kontrola Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

oczyszczacz

Oczyszczacz powietrza został przekazany do naszego Klubu Malucha "Widzimisię" przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.