• Instagram
  • YouTobe

©2019 by widzimisie. Proudly created with Wix.com

CENNIK  2020

Cena całkowita: 1300zł

Dotacja Maluch: 0,00 zł (zwrot - wyniki Maluch+ 2020 połowa lutego 2020)

Kwota do zapłaty = Cena całkowita - dotacja UMK

Koszt rodzica = Kwota do zapłaty - Dotacja Maluch (zwrot)

Wpisowe: 500 zł to wpłata jednorazowa bezzwrotna ważna przez cały rok oświatowy.

Zapewniamy:

  • zabawy edukacyjne

  • pieluchy

  • środki higieny i artykuły pielęgnacyjne

  • pościel

  • wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne

  • organizację przyjęć urodzinowych

Godzina opieki w Klubie Malucha w godzinach pracy Placówki - 20 zł.

Godzina opieki w Klubie Malucha po godzinach pracy Placówki - 30 zł.

Pakiety adaptacyjne:

  • 10h - 200 zł

 ! ZMIANA NUMERU KONTA !
Spn. S. Centrum Aktywności Rodziny "Widzimisię"

56 1020 2906 0000 1702 0443 5715

PKO

DOFINANSOWANIA w 2019 roku

W roku 2019 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcieopieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji(dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lubopiekuna prawnego.Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

Klub Malucha "Widzimisię" korzysta z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 "Maluch+". 

Oczyszczacz powietrza został przekazany do naszego Klubu Malucha "Widzimisię" przez
Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.
„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w
zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.