top of page
Instytucja dziennego opiekuna
             Przyjmujemy dzieci od 6 miesiąca do 3 lat. 
 
CENNIK 2024 rok
Opieka do 10 godzin
Cena całkowita: 2000zł
Miesiąc Dotacja UMK Cena całkowita - Dotacja UMK
Styczeń       735          1265
Luty             735          1265
Marzec         735          1265
Kwiecień      735          1265
Maj               700         1300
Czerwiec       700         1300
Lipiec            805         1195
Sierpień         735         1265
Wrzesień        735         1265
Październik    805        1195
Listopad         665        1235
Grudzień         700        1300

Wpisowe ul. Ugorek 18

​​

500 zł to wpłata jednorazowa bezzwrotna ważna przez cały rok kalendarzowy, przeznaczona na wyprawkę: 

                                                                                                                                                                             

  •    wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne          

  •    organizację przyjęć urodzinowych​​​​

  •    NNW                            ​

Rodzice ​aby otrzymać dofinansowanie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego muszą we własnym zakresie złożyć wniosek do ZUS.  Żłobek zobowiązuje się do pomniejszenia kwoty abonamentu po otrzymaniu potwierdzenia z ZUS o przyznaniu dotacji na dane dziecko i przekazaniu środków.

 

Pakiet adaptacyjny:

25h - 500  zł

 

Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w roku 2023

W roku 2022 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych
opieką żłobków,klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa
objęte opieką żłobka,klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

1) 3,50 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie
zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).

Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za
opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji,
placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom
prawnym za opiekę tzw. czesnego.Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota
dotacji  otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

2) 6,00 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci
niepełnosprawne objęte opieką placówki).

Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z
opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu
lub zabawek do potrzeb dziecka).

Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu
(na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 3,50 zł.

Średnio miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 wynosi  735 zł oraz dodatkowo 1260 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o
niepełnosprawności(przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10
godzin opieki dziennie).

bottom of page