• Instagram
  • YouTobe

©2019 by widzimisie. Proudly created with Wix.com

DOFINANSOWANIA

W roku 2019 Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką.Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji, zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcieopieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji(dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lubopiekuna prawnego.Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

KKlub Malucha "Widzimisię" korzysta z dotacji Ministerstwa Pracyi Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 "Maluch+". 

Oczyszczacz powietrza został przekazany do naszego Klubu Malucha "Widzimisię" przez
Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn.
„Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w
zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.